שינויי תב"ע


תכנית בנין עיר הינה מסמך המגדיר את השימוש בקרקע והוראות התכנון האפשריות כגון: ייעוד הקרקע, אחוזי הבניה, קווי הבנייה, מספר הקומות ויחידות הדיור וכדו'
כאשר בעלי הקרקע מעוניינים לשנות את הוראות התכנון לדוגמא: הגדלה של אחוזי הבניה או הגדלת מרווחי הבנייה יש לבצע שינוי תב"ע

תהליך זה מתבצע מול המחלקה לתכנון עיר ברשות המקומית ומוגש בנוהל מבא"ת (מבנה אחיד לתכנית) דרך מערכת מקוונת של משרד הפנים
תכנית בניין עיר מאושרת על ידי הוועדה המחוזית לתכנון ובניה (במקרים מסוימים התכנית תאושר על ידי הוועדה המקומית)

שינוי תכנית בניין עיר מתואם עם מדיניות העירייה לגבי אופי הבינוי בשכונה בהתאם לתכניות אב שכונתיות