היתרי בניה


כל שינוי בחזית הבניין ו/או בשלד הבניין או שינוי ייעוד של הבניין (שימוש חורג) דורש הוצאת היתר בניה מהוועדה המקומית לתכנון ובניה.
בהתאם לתיקון 101 לחוק התכנון ובניה הבקשות להיתר מוגשות דרך המערכת המקוונת של הרשות המקומית.
עם הגשת התכנית להיתר והמסמכים הנלווים, התכנית מפורסמת לציבור בהתאם לסעיף 149 לחוק או לפי תקנה 2ב. מי שרואה עצמו נפגע מהתכנית יכול להגיש התנגדות לוועדה המקומית בתוך 14 יום.
לאחר תום המועד להגשת התנגדויות, התכנית נבדקת על ידי בוחן רישוי להתאמת הבקשה להיתר להוראות החוק והתקנות ומוגשת לוועדה המקומית עם המלצת מחלקת הרישוי.
במידה והוגשו התנגדויות לתכנית יזומנו המתנגדים, המבקשים ועורך הבקשה לוועדה המקומית על מנת לשטוח את טענותיהם. לאחר שמיעת הצדדים הוועדה המקומית מפרסמת את החלטותיה בתוך 30 יום.
לאחר אישור התכנית על ידי הוועדה המקומית נדרש להשלים תנאים להפקת היתר הבנייה כגון: תשלום היטל השבחה, אישור הג"א, אישור חברת הגיחון וכדו'.


ניתן להגיש ערעור על החלטת הוועדה המקומית לוועדת ערר תוך 30 יום מיום פרסום החלטת הוועדה המקומית. הגשת ערר יכול להיות הן מצד המתנגדים והן מצד המבקשים. אין בסמכות וועדת ערר לדון בבקשות תואמת תב"ע, אלא בתכניות שאינן תואמת תב"ע וכוללות הקלה.